3 ความแตกต่างที่เรารับประกันว่าคุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น

อะเซทิลีน (C2 H2)
ค่าคงที่ทางกายภาพ (Physical Constants)

มวลโมเลกุล     26.038
ความหนาแน่นที่ 0 °C   1.171 kg/m3
ปริมาตรจำเพาะที่ 15 °C   0.903 m3/kg
ให้ความร้อนสูง    3100 °C

คุณสมบัติทั่วไป

อะเซทิลีนเป็นก๊าซที่มีความไวไฟมาก ไม่มีสี มีกลิ่น (ฉุนคล้ายกระเทียม) จากคุณสมบัติของอะเซทิลีนที่มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในอะซิโตน (300:1โดยปริมาตรที่175PSI)ทำให้เราสามารถจัดจำหน่ายอะเซทิลีนโดยอาศัยอะซิโตนได้ดังนั้นในท่อก๊าซอะเซทิลีนจึงบรรจุวัสดุซึมซับที่สามารถ
จับสารละลายอะซิโตนไว้อยู่ภายในซึ่งทำให้ท่อก๊าซอะเซทิลีนแตกต่างไปจากท่อก๊าซทั่วไป

ก๊าซอะเซทิลีนเป็นก๊าซเชื้อเพลิงด้วยการผสม ออกซิเจน/อะเซทิลีน(Oxyacetylenewelding)ใช้ในงานตัด(Cutting)งานเซาะร่อง(Gouging)
งานเชื่อมWelding)การเผาให้ความร้อนงานทำความสะอาดด้วยเปลวไฟเคลือบด้วยผิวแข็งที่ผิวหน้าโลหะ(SurfaceHardening)ปัดเป่าผงฝุ่นจากโลหะ
และในอีกหลายกระบวนการ

นอกจากนี้ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ที่เรียกว่า“atomicabsorption”และใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมและ
ยังเป็นสารประกอบทางเคมี ของสารเคมีต่างๆ อาทิ ไวนิลคลอไรด์ไวนีล อะซีเตรด และทรีคลอรีไทสัน

ข้อควรระวังในการใช้

อะเซทิลีนในสถาระก๊าซภายใต้ความดัน อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ ดังนั้น อย่าให้ก๊าซอะเซทิลีนอิสระที่ความดันในการใช้งานนอกท่อก๊าซ
เกิน 15 psi อย่าใช้ก๊าซอะเซทิลีนโดยตรงกับทองแดงที่ไม่มีอัลลอยผสมอยู่
(Unalloyed Copper), เงิน (Silver), ปรอท (Mecury) เพราะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดจากผลของปฏิกิริยา  “อะเซทีไลท์ (Acetylide)”

เมื่อปฏิบัติการกับก๊าซอะเซทิลีนควรตั้งท่อก๊าซไว้ทุกครั้ง (อย่านอนท่อ) ยึดถือและปฏิบัติตามข้อแนะนำ “ความปลอดภัยในการ ในก๊าซความดันสูง” อย่างเคร่งครัด

   
    Next >>