ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ก๊าซทางการแพทย์และก๊าซอุตสาหกรรม

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (LANNA INDUSTRIAL GASES CO.,LTD)
ได้ให้บริการจัดจำหน่าย ก๊าซทางการแพทย์(Medical gases) ก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial gases) และ
ก๊าซพิเศษ (Special Gases) ให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น โรงพยาบาล,มหาวิทยาลัย
และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ
The Linde Group (Linde) และยังคงยึดมั่นในการให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเรา
ก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซอุตสาหกรรม มาตรฐานก๊าซอุตสาหกรรม