ก๊าซอุตสาหกรรม : Industrial Gases
ก๊าซอุตสาหกรรม
  เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า LIG มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของ Thai Industrial Gases PCL ซึ่งเป็นบริษัทฯที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
หลายหน่วยงาน เช่น  ISO90001:2000, ISO14000, ISO17025, ISO Guide 34, NATA และมาตรฐาน  HACCP/GMP

  นอกจากนี้ LIG ยังให้ความสำคัญกับท่อบรรจุแก็สโดยเลือกใช้ท่อคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศและได้ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย และมาตรฐาน CGA สำหรับการเลือกใช้วาล์วและสีของท่อบรรจุแก็สรวมถึงมีการทดสอบท่อบรรจุแก็สเป็นประจำมีการควบคุมการขนส่งแก็ส
โดยใช้ระบบขนส่งในแนวตั้ง (Vertical Cylinder Handling VCH) ซึ่งทำให้การลำเลียงท่อเป็นไปอย่างปลอดภัย

 

ชนิดแก็ส อาร์กอน ไนโตรเจน ออกชิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน อะเซทิลีน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
สีท่อแก็ส สีฟ้าหม่น สีเทาแถบดำ สีดำ สีดำแถบขาว สีแดงแถบดำ สีเลือดหมู
มาตรฐานวาล์ว CGA580 CGA580 CGA540 CGA320 CGA350 CGA300
Specification >99.9% >99.9% 99.5% 99.5% >99.8% >99.8%
ความจุของขนาดมาตรฐานสบ.ม. (m3) 6.7 6.7 6.7 15, 25 30 (Kg) 6 8(Kg)
ความดันบรรจุ(PSI) 2000 2000 2000 - 2000 -
 

 
มาตรฐานการบรรจุท่อของ Thai Industrial Gases PCL
  ทุกท่อของ TIG จะบรรจุเต็มตามที่กำหนด ที่ 2000 psi หรือตามน้ำหนักที่กำหนด
(สำหรับแก็สคาร์บอนไดออกไซต์และอะเซทิลิน)ซึ่งแตกต่างจากท่ออื่นๆที่ขายใน
ท้องตลาดทั่วไป โปรดตรวจสอบปริมาณบรรจุของแก็สแต่ละชนิดที่ท่านซื้อว่าความ
จุเท่าใด
 
มาตรฐานความปลอดภัยของท่อ Thai Industrial Gases PCL
 ท่อแก็สที่ได้รับคืนมาจากลูกค้าทุกท่อสู่โรงงานบรรจุแก็สของ TIG จะได้รับการตรวจ
สภาพตามมาตรฐานของ TIG ทุกครั้งนอกจากนี้เรายังมีการทดสอบท่อโดยใช้แรงดันน้ำ
หรือ Hydrostatic test ที่ความดัน 1.5 เท่าของความดันบรรจุทุกๆ 3 ปี เพื่อให้ลูกค้ามั่น
ใจในความปลอดภัยของการใช้ท่อแก็ส ของThai Industrial Gases PCL อยู่เสมอ

บริเวณคัดแยกท่อ
การถอดวาล์ว
โดยใช้เครื่องที่ทันสมัย
การตรวจสอบ
การผุกร่อนภายใน
การขัดสี ขัดสนิม
ด้วยเคร่องจักรที่ทันสมัย
การทดสอบท่อ
ด้วยแรงดันน้ำ 1.5 เท่า
ท่อพร้อมส่งลูกค้า
   
    Next >>