ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์ที่ใช้ในประเทศไทย

ก๊าซที่ใช้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ได้แก่ ไนทรัสออกไซด์ ในโตรเจนและออกซิเจน
เป็นต้น ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้คือ


ออกซิเจนที่ใช้ในการแพทย์ (แก๊สออกซิเจนบรรจุท่อแรงดันสูง)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 540-2527

ออกซิเจนที่ใช้ในการแพทย์ หมายถึง ออกซิเจนที่อยู่ในสภาวะก๊าซหรือของเหลวมีสูตร O2
ซึ่งใช้ในการแพทย์


ภาชนะบรรจุและการบรรจุ

ภาชนะที่ใช้บรรจุออกซิเจนต้องสะอาดและใช้บรรจุออกซิเจนเท่านั้น
         ภาชนะบรรจุที่เป็นท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะ
บรรจุก๊าซทนความดัน มาตรฐานเลขที่ มอก. 358-2531

         สีท่อบรรจุออกซิเจนให้ใช้สีเขียวมรกต ส่วนคอและไหล่ให้ใช้สีขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์มาตรฐานเลขที่ มอก. 87-2521
         ข้อต่อท่อบรรจุออกซิเจนให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อลิ้นภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้
ในการแพทย์ มาตรฐานแลขที่ มอก. 1095-2535


คุณลักษณะที่ต้องการของออกซิเจนทางการแพทย์

คุณลักษณะ เกณฑ์ที่กำหนด มาตรฐาน TIG
Purity ความบริสุทธิ์ 99.0 % min 99.5 % min
CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ <300 ppm <300 ppm
CO คาร์บอนมอนอกไซด์ <5 ppm <5 ppm
H2O น้ำ ต้องไม่มีน้ำออกมาจากท่อ <100 ppm
pH ความเป็นกรดหรือด่าง ต้องผ่านการทดสอบ ต้องผ่านการทดสอบ
Oxidising Substanceสารออกซิไดส์ ต้องผ่านการทดสอบ ต้องผ่านการทดสอบ
<< Previous   Next >>