ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 30-2542

ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ (Nitrous Oxide for Medical use) หมายถึง ไดไนโตรเจนมอน
ออกไซด์ (Dinitrogen Monoxide)ที่อยู่ในสภาวะแก๊สหรือของเหลว มีกลิ่นเฉพาะตัว ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้ไฟติด
มีสูตรเคมี N2O ซึ่งใช้ในการแพทย์ ภาชนะบรรจุที่เป็นท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้

 • ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ มาตรฐานเลขที่ มอก. 359-2528
 • ในกรณีเป็นท่อที่ใช้แล้วตรวจสอบสภาพท่อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการใช้ และการซ่อมบำรุง
  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดัน มาตรฐานเลขที่ มอก. 358-2531 มีการตรวจสอบความดันท่อบรรจุ
  ( Hydrostatic Test ) ทุกๆ 3 ปี
 • ทุกท่อมีใบรับรองการตรวจคุณภาพ (Certificate Nitrous Oxide for Medical use)
 • สีท่อบรรจุไนทรัสออกไซด์ให้ใช้สีน้ำเงินตลอดทั้งตัวภาชนะส่วนคอและไหล่ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิต
  ภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุแก๊สที่ใช้ในทางการแพทย์ มาตรฐาน เลขที่
  มอก. 1095-2535 มีฝาพลาสติกปิดวาล์วเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการรั่ว
คุณลักษณะที่ต้องการของไนทรัสออกไซด์

คุณลักษณะ เกณฑ์ที่กำหนด มาตรฐาน TIG
Purity ความบริสุทธิ์ ร้อยละโดยปริมาตร ไม่น้อยกว่า 99.0 99.5 % min
CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ <300 ppm <300 ppm
CO คาร์บอนมอนอกไซด์ <10 ppm <10 ppm
NO2 ไนโตรเจนไดออกไซด์ <1 ppmอ <1 ppm
HX, H2S เฮไลด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ต้องผ่านการทดสอบ ต้องผ่านการทดสอบ
pH ความเป็นกรดหรือด่าง ต้องผ่านการทดสอบ ต้องผ่านการทดสอบ
ความชื้น มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร ไม่เกิน 0.12 0.12
 
<< Previous   Next >>