มาตรฐานแห่งความปลอดภัย มาตรฐาน ทีไอจี

ท่อบรรจุแก๊สความดันสูงที่มีมาตรฐานควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นท่อที่ไม่มีตะเข็บรอยเชื่อมใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ต้องเป็นท่อที่ได้มาตรฐาน มอก. 359-2523 ทั้งชนิดและส่วน
ประกอบของโลหะ
3. สภาพภายนอกของท่อบรรจุจะต้องอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ว่าปลอดภัย
4. ท่อจะต้องได้รับการตรวจสอบความดันอย่างน้อง 3 ปี ต่อ ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสม
5. มาตรฐานของชนิดหัววาล์วและสีของท่อ จะต้องเป็นชนิดที่ใช้แก๊สที่
กำหนดไว้โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการหยิบใช้ผิดชนิด
6. ท่อบรรจุจะต้องระบุสัญลักษณ์ที่จำเป็นที่บริเวณท่ออย่างครบถ้วน

รายงานผลการทดสอบท่อบรรจุก๊าซ

REPORT OF INSPECTION&TESTING


มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานหมายแลขและวันที่
2. เครื่องหมายบนท่อ
3. ผลการตรวจสอบสภาพภายใน (ผ่านหรือไม่ผ่าน บอกเหตุผล)
4. ผลการตรวจสอบสภาพภายนอก (ผ่านหรือไม่ผ่าน บอกเหตุผล)
5. ผลการตรวจสอบบนท่อ โดยกำลังอัดของน้ำ
6. วัน,เดือน,ปี ที่ทำการทดสอบท่อโดยกำลังอัดของน้ำ
7. ผลการทดสอบอย่างอื่น เช่น ทดสอบน้ำหนัก
8. รายละเอียดของการซ่อม
9.ทำหมายเหตุเท่าที่จำเป็นเพื่อความสะดวกในการ
ที่จะนำไปอัดก๊าซ
   
<< Previous   Next >>